อบรมการออกแบบการวิจัย

    วันเสาร์ ที่ ๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา จัดอบรมการออกแบบการวิจัยสำหรับการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
    ในการนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมนิสิตคณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา และนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้อง ๔๐๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าวโดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 100 ครั้ง