พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค

    วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน ในโอกาสพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้มีมติแต่งตั้ง พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำวิทยาลัย ด้วย
    ในการนี้มีผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)

ภาพข่าวโดย ธนรัฐ อดทน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 102 ครั้ง