ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร

    วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร.ผู้อำการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พร้อมด้วย ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ดร.อินตอง ชัยประโคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หลักสูตร นำส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตเพื่อการรับรองปริญญาเอกทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ภาพข่าวโดย อินตอง ชัยประโคม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 339 ครั้ง