การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

    วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ โดย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ ด้านบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จได้คือ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3 ส่วนงานได้ร่างแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ และผู้บริหารส่วนงานสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปดำเนินการแก้ปัญหาหรือลดความเสียงลงในระดับที่ยอมรับได้
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร" เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่มหาวิทยาลัยสามารถยอมรับได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการ
สร้างแผนการบริหารความเสี่ยง และกลไกการควบคุมภายใน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบคลากรทุกระดับ ซึ้งจะนำไปสู่การผสมผสานระบบการบริหารความสี่ยงเข้ากับทำงานประจำ ของบุคลากรต่อไปในอนาคต
    ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกส่วนงาน ประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๖๕ รูป/ คน ประกอบด้วยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ๒๐รูป/คน สำนักวิชากร ๒๐ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ๒๕ รูป/คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 135 ครั้ง