ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

    วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ ๒๕๖๒ โดยเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และแผนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันและเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
    เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของหลักสูตร ตามแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 92 ครั้ง