ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

    วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของหลักสูตร ตามแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น  แนะนำแนวทางการทำแผนพัฒนาบุคคล ณ  อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 92 ครั้ง