Big Cleaning day

    วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Cleaning day ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค ๑๙ (COVID 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ (COVID 19)

    เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่และอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Big Cleaning day  ชาว มจร. ขอนแก่น ร่วมใจเพื่อห่างไกล โรคอันตราย COVID-19 ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ได้ให้ความรู้ เรื่องเชื้อไวรัสโควิค ๑๙ (COVID 19) และแนะนำขั้นตอนวิธีการป้องกันการติดต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 152 ครั้ง