ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ

    เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงออกประกาศ เรื่อง ย้ายสถานที่ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ จากอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ วัดธาตุ พระอารามหลวง ไปประจำการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้นที่ ๑ (ด้านทิศใต้) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

>> คลิกดูประกาศ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 246 ครั้ง