โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ

    วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหามิตร ฐิตปญโญรศ.ดร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาบาลี) สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จัดโดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้นิสิตได้อบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด นิสิตได้สอบวัดความรู้ด้านภาษาบาลีในเกณฑ์ระดับตัน ระดับกลาง และระดับสูง และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและใช้ในการเสนอเพื่อขออนุมัติจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โดย ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ ป.ธ.๙ วิทยากรอบรมภาษาบาลี
    ในการจัดโครงการมีคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖๕ รูป/คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ภาพข่าวโดย ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 117 ครั้ง