โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ

    วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อคุณภาพบัณฑิต” ในโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 160 ครั้ง