หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดูงาน

    วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และผู้นำชุมชนบ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมอาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ โตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอน ที่ก่อสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด "สถาปัตยกรรมสีเขียว" ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชนเข้มแข็ง”
    โดยคุณโชคชัย คุณวาสี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแก่นนครแก่น จำกัด, คุณกัลยา อังสันทัดสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน&รักษาการผู้จัดการสาขาบ้านดอน บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้ให้ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับ โครงการสถาปัตยกรรมสีเขียว ณ บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาบ้านดอน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 138 ครั้ง