พิธียกเสาเอก-เสาโทอาคาผู้ป่วยใน

    วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโท และ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง "อาคาผู้ป่วยใน" โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศีริธรรมิกาวาส และร่วมสมทบทุน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท การนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
    ประธานต้นผ้าป่าโดย คุณศิริ แก่นศักดิ์ศิริ ประธานกรรมการบริษัทไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด บริจาคสมทบทุน สร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศีริธรรมิกาวาส จำนวน ๗๑๓,๒๗๙.๙๙ บาท และทีพีอาร์ ไทยแลด์ พร้อมด้วยบริษัทไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด บริจาคสุขภัณฑ์ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวมยอดผ้าป่า จำนวน ๑,๗๐๙,๑๕๑.๒๓ บาท ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส

ภาพข่าวโดย ประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 72 ครั้ง