ประชุมจัดสอบออนไลน์

    วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติตต่ออันตรายตามประกาศกระหรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ให้คณาจารย์ดำเนินการสอบวัดผลรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๓มีนาคม ถึง วันที่๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้คณาจารย์ประจำรายวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการวัดผลการเรียนจากการนั่งสอบในห้องเรียนเป็นการสอบด้วยวิธีการวัดผลในรูปแบบระบบออนไลน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับรายวิชานั้น ๆ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 105 ครั้ง