กำหนดการสอบข้อสอบกลาง

มหาวิทยาลัยได้ประกาศ ตารางสอบข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยการสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประะเทศ วันนี้ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้กำหนดให้มีการสอบรายวิชาละ 2 ชั่วโมง


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 210 ครั้ง