ตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากไวรัสโควิด-๑๙

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริ ให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
    การนี้ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นำโดย พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ได้สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะจัดกิจกรรมมอบสิ่งของในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาพระเทพวิมลโมลี วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 116 ครั้ง