ประชุมออนไลน์ร่วมกับส่วนงานทั่วประเทศ

    วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักทะเบียนและวัดผลและส่วนเทคโนโลยสารสนเทศจัดประชุมออนไลน์ร่วมกับส่วนจัดการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝายวิชาการเป็นประธาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เป็นจำนวนกว่า 140 รูป/คน วาระการประชุมเรื่องการสอบรายวิชาข้อสอบกลาง ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดวันสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

        ในการนี้เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้
        สรุปแนวปฏิบัติจากที่ประชุมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการจัดสอบข้อสอบกลางด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ดังนี้
        ๑. ให้นิสิตเข้าสอบข้อสอบกลาง ผ่านระบบออนไลน์ ตามวันเวลาที่กำหนด ถ้าขาดสอบในวันที่ มหาลัยกำหนดนิสิตจะ F ในรายวิชานั้น
        ๒. นิสิตต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนเข้าห้องสอบประมาณ ๓๐ นาที
        ๓. ให้นิสิตเตรียมคอมพิวเตอร์ PC / notebook/ smartphone สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อม
        ๔. ให้นิสิตเข้าสู่ระบบสอบข้อสอบกลางผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://testing.mcu.ac.th
        ๕. กรณีนิสิตทำข้อสอบอยู่ อินเตอร์เน็ตหลุด ระหว่างทำข้อสอบ ระบบจะเก็บข้อมูลล่าสุดไว้ นิสิตสามารถเข้าสู่ระบบแล้วทำข้อสอบต่อได้เลย แต่หากเกินกำหนดเวลาสอบไปแล้วนั้นนิสิตจะไม่สามารถเข้าทำข้อสอบต่อได้
        ๖. ห้ามนิสิตนำข้อสอบและผลสอบไปเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ ซึ่งจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และจะถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำทุจริตในการสอบ
        ๗. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นิสิตรวมกลุ่มสอบที่มหาวิทยาลัยหรือรวมกลุ่ม ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่ให้สอบในเคหะสถาน ที่อยู่อาศัยของตนเองเท่านั้น
        ๘. กรณีนิสิตขาดสอบและขอสอบในภายหลังต้องมีเหตุผลความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นเท่านั้น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 103 ครั้ง