BIG CLEANING DAY #2

    วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลโคกสี เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยขอนแก่น และสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลโคกสี จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย (BIG CLEANING DAY) ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 146 ครั้ง