ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริ ให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
    วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นำโดย พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ได้สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดกิจกรรมมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ถุงละ ๕ กิโลกรัม ณ ศาลาพระเทพวิมลโมลี วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 115 ครั้ง