ภาควิชารัฐศาสตร์ประชุมออนไลน์

    วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Z00M อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พุทธศาสนบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, รัฐศาสตรบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ ทั้งสามหลักสูตร ประกอบด้วย
๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ดำเนินการประชุมโดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 101 ครั้ง