มอบอุปกรณ์ เจลฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย

    วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานมอบอุปกรณ์ เจลฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย แก่ผู้นำชมชน ชาวบ้าน ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นในโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มอบอุปกรณ์ เจลฆ่าเชื้อ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอซำสูง ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเรื่องโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
    ทั้งนี้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตหลัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ/เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย บรรเทาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ณ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 109 ครั้ง