การประชุมแผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมแผนและงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ การนี้มี คณะผู้บริหาร กรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม ๑๐๑ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 67 ครั้ง