สอบออนไลน์ข้อสอบกลาง รอบที่ ๒

    วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้ประสานงานการจัดการสอบ เข้าร่วมประชุมจัดสอบวัดผลออนไลน์รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ได้รับความเมตตาจากพระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานอำนวยการสอบวัดผลออนไลน์รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ รอบที่ ๒ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหานิสิตที่ไม่สามารถเข้าสอบระบบออนไลน์ ในรอบที่ ๑ อันเนื่องมาจากสาเหตุของระบบ E testing มีปัญหาทางเทคนิค ทำให้นิสิตบางส่วนไม่สามารถเข้าทำการสอบได้ในรอบที่ ๑ ซึ่ง
จัดสอบระหว่างวันที่ ๘-๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
    โดยได้มอบให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้ประสานงานการจัดการสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลวิชาข้อสอบกลาง รอบที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สำหรับรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕b๒
มีทั้งหมด ๕ รายวิชา ประกอบด้วย
๑) รายวิชาพระวินัยปิฎก
๒) รายวิชามนุษย์กับสังคม
๓) รายวิชาภาษากับการสื่อสาร
๔) รายวิชาพระสุตตันตปิฎก
๕) รายวิชาพระอภิธรรมปิฎก


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 161 ครั้ง