เปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์

    วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดพิธีเปิด กิจกรรมเปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกับ เครือข่ายคณะสงฆ์ ภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย คณะสงฆ์ตำบลโคกสี  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  โรงพยาบาลขอนแก่น 2 (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนในเขตตำบลโคกสี ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มาด้วยดีตลอด
 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 ๑. เปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 ๒. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตตำบลโคกสีจำนวน ๑๒๐ ครัวเรือน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง