ประกาศเรื่องบัตรประจำตัวบุคลากร

    ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง บัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

>> อ่านรายละเอียด


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 287 ครั้ง