โครงการปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจ

   วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ และกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งเมตตาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทนิสิตมหาจุฬากับงานบริหารกิจการคณะสงฆ์”
โดยพระมหาดาวสยาม  วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้นิสิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ได้ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และ งานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปที่จะต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการสร้างสังคมสุขภาวะ (กาย จิต สังคม และปัญญา) ตามแนวพระพุทธศาสนา สร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านสุขภาวะ (กาย จิต สังคม และปัญญา) และการพัฒนาสังคมในการปฏิบัติศาสนกิจให้กับพระนิสิตของของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมีพระนิสิตที่จะออกปฏิบัติศาสนกิจเข้าร่วมเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ รูป แยกตามสาขาดังนี้
 -สาขาพระพุทธศาสนา จำนวน ๔๘ รูป
 -สาขาปรัชญาบรรพชิต จำนวน ๑๓ รูป
 -สาขารัฐศาสตร์ จำนวน ๑๙ รูป
 -สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ รูป
 -สาขาสังคมศึกษา จำนวน ๑๑ รูป
 -สาขาการสอนภาษาไทย จำนวน ๗ รูป

ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 83 ครั้ง