โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม  วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้น ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้บุคลากรสายวิชาการได้ฝึกปฏิบัติและนำไปใช้จัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้จริง ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๓ – ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์และสามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทราบวิธีการ และสามารถนำเอกสาร หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์และสามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
 ๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทราบวิธีการ และสามารถนำเอกสาร หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์

    การจัดโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ จำนวน ๕ วัน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการรวมแล้วประมาณ จำนวน   ๖๕  รูป/คน
         โดยผศ.ดร.นิเทศ  สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น ชี้แจงนโยบาย การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ , นายศักธินันท์  ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น แนะนำการบันทึกวีดีโอสอน ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ด้วย StreamYard, นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนบนระบบออนไลน์  Meet ,Zoom, นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา  และนายอภิวัฒน์  สาระบัน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ MCU e-Learning

ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 75 ครั้ง