โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒

    วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   โดย นายศักธินันท์  ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น แนะนำการบันทึกวีดีโอสอน ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ด้วย StreamYard, นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนบนระบบออนไลน์  Meet ,Zoom, นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา  และนายอภิวัฒน์  สาระบัน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ MCU e-Learning

    ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง