โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓

    วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม  วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากานสอนภาษาไทย, สาขาวิชาอังกฤษ, และสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์และสามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทราบวิธีการ และสามารถนำเอกสาร หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์
    วิทยากรอบรมโดย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น แนะนำการบันทึกวีดีโอสอน ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ StreamYard, นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนบนระบบออนไลน์ Meet ,Zoom, นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา และนายอภิวัฒน์ สาระบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ MCU e-Learning ,

ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง