ประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุ

    วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุหลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 112 ครั้ง