โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔

    วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา(ป.โท-เอก), สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา(ป.โท-เอก), สาขาวิชารัฐศาสตร์(ป.โท), สาขาวิชาปรัชญา (ป.โท-เอก)
        เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์และสามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทราบวิธีการ และสามารถนำเอกสาร หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์
        วิทยากรอบรมโดย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น แนะนำการบันทึกวีดีโอสอน ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ StreamYard, นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนบนระบบออนไลน์ Meet ,Zoom, นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา และนายอภิวัฒน์ สาระบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ MCU e-Learning

ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง