ตรวจเยี่ยมโครงก่อสร้างฯ

    วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการความคุมดูแลการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน ถวายการต้อนรับ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และต้อนรับคณะผู้บริหารในคราวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโตจีน เพื่อให้การบริหารงานการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด โดยทางวิทยาเขตขอนแก่น บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ จากนั้นผู้บริหารลงพื้นที่การก่อสร้างอาคารเพื่อตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโตจีน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 95 ครั้ง