ประชุม QA WAR ROOM

    วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุม QA WAR ROOM การเตรียมความพร้อมการประเมินออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร สาขาวิชาที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ สาขาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, รัฐประศาสสนศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง