โครงการจัดทำแผนและกลยุทธ์

    วันที่  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประธานเปิดโครงการจัดทำแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน โดยผ่านระบบ MIS จัดโดยส่วนคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบการติดตามการใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค ในการบริหารงานโดยระบบสารสนเทศ ให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีระบบและกลไก ที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นระยะที่ ๑๒ วิทยากรบรรยายโดย นางวารี เชื้อปรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนและกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ และการบริหารการคลัง โดยระบบ MIS
และดร.สุนันทกิจ เทียงเดช นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ บรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนและกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

    ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์เลย และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง