ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์

    วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการบริหารจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (ห้อง ๑๐๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภามหาเถร)

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 102 ครั้ง