QA WAR ROOM 2

    วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุม QA WAR ROOM การเตรียมความพร้อมการประเมินออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร สาขาวิชาที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ป.โท, สาขาวิชาพุทธบิหารการศึกษา ป.โท-เอก  ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง