เปิดสอบรอบที่ ๕

    วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  รอบที่ ๕
- ภาคเช้าสอบวิชาความรู้ทั่วไป สาขาวิชาที่เปิดสอบคือ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาปรัชญา, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ภาคบ่ายสอบวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพครู(วัดแววครู) สาขาวิชาที่เปิดสอบคือ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, สาขาวิชาสังคมศึกษา
 ณ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 178 ครั้ง