โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล วส.ร้อยเอ็ด

    วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, อาจารย์นิรันดร  เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล เรื่อง เกณฑ์และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
    การนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวาปีจันทคุณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาระบบงานบุคคล ในการนี้ ซึ่งบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งและพร้อมขับเคลื่อนกับการเข้าอบรมโครงการนี้ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพข่าวโดย ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง