ปฐมนิเทศเตรียมฏิบัติการสอน

    วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม และพิธีมอบบัตรและเข็มอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา โดย นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถวายรายงงานต่อประธานในพิธี


    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดการเรียนการสอนนิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งหลักสูตรกำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๕ ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และพิธีมอบบัตรประจำตัวและเข็มอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะและเจตคติในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นิสิตมีความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูให้แก่นิสิต สร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
 ๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  จำนวน  ๒๐  รูป/คน
 ๒) นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน  ๒๘  รูป/คน
 ๓) นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาสังคมศึกษา  จำนวน  ๓๖  รูป/คน
     รวมทั้งสิ้น   ๘๕  รูป/คน

ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 96 ครั้ง