อบรม ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

    วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนนอกกรอบ : ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน สำหรับกลุ่มพระวิทยากร พระอาจารย์และพระอาจารย์นักพัฒนาต้นแบบ
    เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา และพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้แบบ Active learning แนวพุทธ  สัมผัสกระบวนการพุทธ-แนวทางการเรียนรู้หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมอย่างเข้าถึงใจผู้เรียน  ฝึกเป็นพระในฐานะกระบวนกรเพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิทยากรอบรมโดย : ดร.ศักดิ์ชัย อนัตต์ตรีชัย, ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม, อาจารย์รัชนี วิศิษฏ์วโรดม, นายสกล สถิตย์พงษ์ (เจ้าหน้าที่) เรื่อง :
- การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)  การฟังเพื่อพัฒนามิติด้านใน   
- “กงล้อสี่ทิศ”(Celtic wheel of being) เข้าใจพลังชีวิตทั้งสี่ที่อยู่ภายใต้บุคลิกภายนอก เพื่อรู้จักตนเอง เข้าใจผู้เรียน  และแนวทางสู่การเติบโตภายใน
- กระบวนการพุทธ และ Active learning แนวพุทธผ่านประสบการณ์ตรง
- หลักการออกแบบกระบวนการพุทธ เพื่อการเรียนรู้หลักธรรมอย่างมีชีวิตชีวา
- เปิดมุมมองรับแรงบันดาลใจจากหนังสือ “กล้าที่จะสอน” ของ ปาร์กเกอร์ เจ ปาล์มเมอร์
- ทักษะการจัดกระบวนการพุทธ สร้างการเรียนรู้แบบ Active learning แนวพุทธ

ณ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 126 ครั้ง