ประชุมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

    วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการ และประชุมหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัฒนธรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 89 ครั้ง