กิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี

    วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมชาว รปบ.ร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี ปรับภูมิทัศน์พัฒนาหลักสูตรทางด้านกายภาพ ปัญญาภาพ และจิตตภาพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี นำโดย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พร้อมคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆ ภายในองค์กร และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการต้อนรับนิสิตใหม่รุ่น ๔ รปบ. สายเลือดสิงห์ฟ้าและสายเลือดสีชมพู มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้อง ๒๑๑ (ห้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย นายทรงพล โชติกเวชกุล
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 116 ครั้ง