ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร

    วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร
    ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร จำนวน ๔ วารสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้การบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มี ๔ เรื่องได้แก่
๑ การกำกับติดตามแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒ แนวทางการเบิกจ่ายของวารสาร
๓ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวารสาร พศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 105 ครั้ง