จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

   วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานการจัดสอบ ผศ.ดร.วิทยาทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รองผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น และผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมในการจัดสอบ โดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการจัดสอบสอบในครั้งนี้ประกอบด้วย
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ในภาคเช้าเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาและภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาคบ่ายเป็นการจัดสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ข่าวโดย บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 189 ครั้ง