โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

    วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่, ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
    ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ TQF นวลักษณ์ อัตลักษณ์ 
    การจัดโครงการในครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อให้นิสิตเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมอันดีงานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
โดยมีนิสิตใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 
         สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๔ รูป/คน
         สาขาวิชาปรัชญา จำนวน ๖ รูป/คน
         สาขาวิชารัฐศาสตร์  จำนวน ๑๐ รูป/คน
         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๘ รูป/คน
         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ รูป/คน
         สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๔๐ รูป/คน
         สาขาสังคมศึกษา จำนวน ๓๐ รูป/คน
         สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน ๑๔ รูป/คน
 รวม ๑๔๕ รูป/คน
        การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 124 ครั้ง