ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

    วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่, นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Zoom Video Conferencing และการถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตามที่รัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด
    การนี้ได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบนโยบาย เรื่อง "นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์ Covid-19" ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 115 ครั้ง