ประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

    วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ และงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 89 ครั้ง