ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพิธีมอบบัตรประจำตัวและเข็มอนุญาตฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ (ปี ๔/๖๐) และเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ (ปี ๒/๖๒) สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะและเจตคติในการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ให้ความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการทำงานเป็นหมู่คณะปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูให้แก่นิสิต สร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา
    โครงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๔๔  รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 108 ครั้ง