กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา

    วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    จากนั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  กล่าวเปิดโครงการ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อแสดงพลังสตรีในการน้อมนำพระราชดำรัส "...สืบสาน รักษาและต่อยอด.." สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สานพลังภาคีการพัฒนาสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลัก "บวร" มีภูมิคุ้มกัน ทางสังคม สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการปลูกตันไม้ สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑. การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๒. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๓. กิจกรรมการมอบพันธุ์กล้ำไม้ ให้แก่ผู้แทนกลุ่ม องค์กร เครือข่ายและประชาน เพื่อนำไป ขยายผลแก่ชุมชน
๔. กิจกรรมขยายผลการปลูกผักสวนครัว: เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร"โดย
ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
๕. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย" แก้จนคนขอนแก่น
๖. กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการจัดทำธนาคารอาหารชุมชน หรือ Food Bank ของจังหวัดขอนแก่น

    ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การประสานผู้นำชุมชนนำโดยท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่นและทีมงานพัฒนาชุมชน การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น โครงการ พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่ชาติน้ำพอง และ สวนรุกชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง