HOME ROOM ครั้งที่ ๒

    วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน และมอบนโยบาย กิจกรรม เรารัก มจร. (HOMEROOM) ครั้งที่ ๒ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ โดยออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตามที่รัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด
    จากนั้น พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้พบปะนิสิตรับฟังปัญหาและตอบคำถามในข้อสงสัยสำหรับนิสิตที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 70 ครั้ง