ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท-เอก

    วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบาย แก่นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกรูป/ท่าน
    การนี้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทราบระเบียบการปฏิบัติในระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิตอย่างถูก ต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและให้คณาจารย์  นิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่พบปะ พูดคุยเกิดความรักสามัคคี
 การปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
๑. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๕ รูป/คน
๒. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จำนวน  ๑๑ รูป/คน
๓. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน  ๒๘  รูป/คน
๔. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน    ๓๑  รูป/คน
๕. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน   ๑๑ รูป/คน
๖. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จำนวน   ๑๔ รูป/คน
๗. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน  ๒๕  รูป/คน
๘. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน  ๒๗ รูป/คน
๙. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน  ๒๔   รูป/คน
๑๐. นิสิตรุ่นพี่ ปี ๒  จำนวน  ๕๐   รูป/คน
๑๑. ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน  ๓๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๖ รูป/คน

    การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ในภาคเช้า ได้กำหนดให้มีการเสวนา เรื่อง“เทคนิคการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ” ในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมพบปะพูดคุย แนะนำระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้แยกกลุ่มทำกิจกรรมสัมพันธ์กับคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 92 ครั้ง